Terms and Conditions

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. Taraflar

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Meltem Üniforma, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Meltem Üniforma (“Şirket”) ile Meltem Üniforma adreslerinde yer alan site (“Site”) hizmetlerinden yararlanan kullanıcı (“Kullanıcı(lar)”) arasında, Kullanıcı’nın Site vasıtasıyla sunulan hizmetlerden faydalanması amacıyla kendisinden talep edilen bilgileri sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylamasıyla kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

  1. Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

Bu Sözleşme, Meltem Üniforma marka ürünlerin tanıtımı ve web-sitesi üzerinden satışının gerçekleştirilmesi amacıyla, Şirket’e ait ve Şirket tarafından yürütülen Site’nin kullanımına (“Hizmet(ler)”) ilişkin koşulların sunulması amacıyla düzenlenmiştir.

İş bu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcı’nın Site ve Hizmetler’den faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Kullanıcı ve Şirket’in hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Site’de, Site’nin kullanımına veya Hizmetler’e ilişkin olarak sunulan her türlü kural, duyuru ve beyan işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecek olup işbu Sözleşme ile Kullanıcı Site’de yer alan veya yer alacak olan her türlü duyuru, uyarı ve beyanı peşinen kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Site ve Hizmetler’den faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Hizmetler’den faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri derhal güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Hizmetler’den faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.

3.1.1. Uzman, Site’ye LinkedIn hesabı üzerinden üye olması halinde Şirket’e işbu Sözleşme konusu çerçevesinde LinkedIn hesabına erişim için gerekli yetki ve izinleri verdiğini kabul eder.

3.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı Site’ye şirket adı ile giriş yaptı ise Hizmetler’i almaya ve bunlardan yararlanmaya ilişkin gerekli yetkiye haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu Şirket’e ait olacaktır.

3.3. Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket işbu sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Kullanıcı başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Kullanıcı hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı statüsüne son verebilir.

3.4. Kullanıcı, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, link’ler, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, link, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Bahsi geçen hallerin Şirket’in kusuru veya ihmaline bağlı olarak gerçekleşmesi halinde, Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Şirket sorumludur. Kullanıcı, link’lerin, şifresi de dahil olmak üzere hesap bilgilerinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

3.5. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, link’lerini, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

3.6. Kullanıcı, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

3.9. Kullanıcı tarafından sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası olan Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Kullanıcı bilgilerini işbu Sözleşme ve Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmayacak ve üçüncü kişilere açıklamayacak, aksi takdirde doğması muhtemel tüm zarardan tek başına sorumlu olacaktır.

3.10. Kullanıcı, Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

3.11. Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan elde ettiği kişisel verileri başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere ilgili mevzuata, işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarına ve Kişisel Veriler ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.  Şirket, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan elde ettiği kişisel verilere ilişkin olarak KVKK, ilgili ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararları uyarınca tabi olduğu hukuki, idari ve teknik yükümlülükleri eksiksiz bir biçimde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Bu kapsamda Şirket, işbu Sözleşme konusu Hizmet kapsamında paylaşılan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür. Şirket’in herhangi birinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya yerine getirmemesi dolayısıyla Kullanıcı’nın herhangi bir zarara uğraması halinde, Şirket Kullanıcı’nın KVKK Madde 11’de sayılı hakları kalmak üzere, Kullanıcı’nın uğradığı zararı ilk talepte ve tamamen karşılayacaktır.

3.12. Site’nin ve Hizmetler’in kullanımından kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde ve/veya Hizmetler ile ilişkili olarak gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

3.13. Kullanıcı tarafından, ister diğer kullanıcılara açık isterse özel olarak gönderilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, bilgi, görüş, kod ve yazılım, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin sorumluluk Kullanıcıya aittir. Kullanıcı, bu İçeriğin kullanımı, yayınlanması, gösterimi konusunda Şirket’e ücretsiz, devredilebilir ve geri dönülemez kullanma hakkı vermiştir. Kullanıcı bu içeriğin kendisine ait olduğunu, intihal yapmadığını ve 3. Kişilere ait telif haklarını ya da 3. Kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı’nın bu taahhüdüne aykırı davranması halinde doğacak zararlardan Kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.14. Şirket’in bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcılara ait, Siteye konulan, gönderilen, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı Kullanıcı İçeriği’ni, ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekmek, değiştirme, geri çevirme tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır.

3.15. Kullanıcı, kendi profiline ekleyeceği veya ileteceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin edici ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı, Siteye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Şirket’in belirleyeceği tanıtım, logo, işaret veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Şirket ve/veya diğer kullanıcılar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini kabul etmiştir.

3.16. Şirket Kullanıcı İçeriği’ni ticarete konu edebilir, bunlar üzerinde herhangi bir yolla gelir elde edebilir. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği’nin Şirket tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

3.17. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriği’nin korunması ve yedeklenmesinden kendisi sorumlu olup Şirket’in bu konuda herhangi bir yükümlülüğü ve taahhüdü bulunmamaktadır.

3.18. Kullanıcı bu Site üzerinden ve site vasıtasıyla edindiği her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu ve bazı bilgilerin sadece Site Hizmetlerinden yararlanan ya da bu Sözleşme’yi onaylayan Kullanıcılar tarafından görülmekte olduğunu bilmektedir. Kullanıcı Site içeriğindeki ve Site vasıtasıyla Kullanıcı’ya sunduğu tüm bilgilerin Şirket’e ait olduğunu ve bu bilgilerin gizliliğini korumayı, hiçbir şekilde 3. Kişilere (özellikle Şirket’in rakibi olan firmalara) açıklamamayı, gösterimine sunmamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

  1. Hizmetler’e İlişkin Koşullar

4.1. Şirket Site üzerinden çeşitli uzmanlık alanlarında hizmet alma ihtiyacı olan Müşterilerle hizmet sunan Uzmanların buluşturulmasına aracılık yapmaktadır. Kullanıcılar Hizmetler’den faydalanmak için, profillerini doğru bir şekilde oluşturacak ve talep ettikleri Uzman Hizmetinin kapsamını tam ve doğru olarak bildirecektir.

4.2. Kullanıcı, Site veya Şirket vasıtasıyla tanıştığı diğer Kullanıcılar ile Site dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Uzman Hizmetinin sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda Kullanıcı Şirket’in zararını ve gelir kaybını ödemekle yükümlü olacaktır.

4.3. Şirket bazı Hizmetlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı Kullanıcı kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir, Hizmetler için kısmen veya tamamen ücret talep edilebilir veya Hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

4.4. Taraflar site üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Site ve Hizmetlere iletilen veya bu Site ve Hizmetleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.

  1. Ödemeye İlişkin Koşullar

5.1. Site üzerinden ödeme yapmanız; işbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcı Sözleşmesini okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

5.2. Uzman tarafından sağlanacak hizmetlere ilişkin ücret Müşteri’nin seçtiği Uzman Hizmetinin kapsamına ve hizmet almak istediği Uzman’a göre Şirket tarafından hesaplanacak ve ilgili Müşteri’ye ayrıca bildirilecektir.

5.3. Müşteri’nin Şirket vasıtasıyla Uzman Hizmeti almayı kabul etmesi durumunda Şirket tarafından belirlenecek ve Müşteri’ye önceden bildirilecek olan güvence bedeli tutarı Müşteri’nin kredi kartından tahsil edilecek yahut Müşteri tarafından Şirket’in Site’de bildirilen banka hesabına havale yolu ile gönderilecektir.

5.4. Müşteri’nin ödeme koşullarından birini kullanarak ödeme yapması, söz konusu ödeme kaynağını kullanmaya yetkili olduğunu onayladığı anlamına gelmektedir.

5.5. Şirket ve Uzman tarafından verilen Hizmetlere ilişkin Müşteri’nin ödemekle yükümlü olduğu vergi, havale bedeli, EFT masrafı, banka komisyon bedeli, gibi ilave giderler Müşteri’nin ödeyeceği toplam tutara yansıtılacaktır.

5.6. Şirket, Müşteri’ye Müşteri’nin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip Uzman’ın bulunması konusunda Hizmet vermeye, Müşteri Hizmet Sözleşmesi imzalandıktan, güvence bedeli ödemesi tamamlandıktan ve ilgili miktar Şirket hesabına geçtikten sonra başlayacaktır. Güvence bedeli ödemesinin Şirket tarafından teyit edilmesinin ardından Hizmet verilmeye başlanacaktır. Yapılacak güvence bedeli ödeme işlemi, işlemin onaylandığı anda yürürlükte olan ödeme şartlarına tabi olacaktır.

5.7. Şirket, hukuka aykırı fiillerin varlığı veya şüphesi durumunda, ödeme bilgilerinizi kamu kurumları veya ihlalle ilgili olduğunu düşündüğü 3. Kişilerle paylaşabilir. Şirket yaptığınız işlemin işbu şartlara aykırı olduğuna karar verirse, ödeme işlemini iptal edebilir. Yetki verdiğiniz ya da kabul ettiğiniz ödeme işlemleri nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararları ve karşı karşıya kalacağı tüm talepleri ve diğer yükümlülükleri Kullanıcı tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

5.8. Ödemenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgiler (Örnek: Kredi kart numarası ) Şirket tarafından saklanmamaktadır. Bu bilgiler aracısız olarak Şirket’in anlaşmalı olduğu bankalara aktarılmaktadır. Bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.

5.9. Müşteri’nin Şirket’ten Hizmet talebinde bulunması halinde Şirket’e güvence bedeli ödemesi yapma yükümlülüğü doğacaktır. Müşteri’nin yapmış olduğu bu güvence bedeli ödeme tutarı aşağıdaki durumlarda iade edilecektir:

5.9.1. Müşteri, Şirket tarafından önerilen Uzman/ları makul bir nedenle beğenmediği durumda Güvence Bedeli tutarı iade edilir ya da Şirket danışmanının kararıyla Şirket Müşteri’ye en fazla iki (2) yeni uzman önerisinde bulunur. Güvence Bedeli iadesi için Müşteri’nin Uzman’ı beğenmeme nedenini yazılı olarak e-posta yolu ile Şirket’in ilgili proje danışmanına ilgili Uzman’ın sunum tarihinden itibaren yedi (7) gün içerisinde bildirmesi yeterli koşuldur. Yedi (7) gün içerisinde yazılı olarak neden bildirilmemesi durumunda veya toplam üç (3) kez anlaşılan kriterler çerçevesinde uzmanlar sunulmasına rağmen herhangi bir nedenle çalışma yapılmaması durumunda iade talepleri gelir olarak kaydedilip iadesi yapılmayacaktır.

5.9.2. Güvence bedelinin iadesi Müşteri’nin yaptığı ödeme şekline bağlı olarak yapılacaktır. Müşteri’nin iade talebi Şirket’e ulaştığında Şirket 5 iş günü içinde bu talebi değerlendirecektir. Şirket’in iade talebinin anlaşma şartlarına uygun olduğuna karar vermesi halinde iade işlemi 5 iş günü içinde yapılacaktır.

  1. Fikri ve Sınaî Haklar:

6.1. Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Şirket’ e aittir. Aksi belirtilmedikçe, Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Şirket’e aittir. Özel olarak belirtilmediği sürece burada yazılı koşullar Kullanıcılara bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez.

6.2. Şirket, Site ve Sitede yer alan Hizmetlerden yararlanabilmesi için Kullanıcı’ya Site Yazılımı üzerinde şahsi kullanımla sınırlı olarak, münhasır olmayan, devredilemeyen, geri alınabilir kullanma lisans hakkı tanımaktadır. Belirtilen kullanım dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Şirket’e ait olup Kullanıcıya verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

6.3. Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

6.4. Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

6.5. Kullanıcılar tarafından bu Siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu Site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya aittir.

6.7. Kullanıcılar tarafından Siteye ya da Hizmetlere gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü Kullanıcı İçeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Şirket ve 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Kullanıcılara aittir.

6.8. Sitede yer alan, yayınlanan Şirket’e ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır. Kullanıcı, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veri tabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

  1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

7.1. Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, Hizmetler’den yararlanılması sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

7.2. Kullanıcı, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullanıcı, Şirket’in Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

7.3. Kullanıcı’nın Site’yi kullanması, Hizmetler’den yararlanması, Site üzerinden Hizmet alması ile ilgili her türlü risk münhasıran Kullanıcı üzerinde olacaktır. Kullanıcı, Site ve Hizmetler’in kullanımı, sunulan veya temin edilen Hizmetler’e ilişkin olarak Şirket’ten hangi nam altında olursa olsun herhangi bir şekilde talepte bulunmayacağını, Hizmetler’in verilmesi sırasında diğer Kullanıcı ile arasındaki ilişkiden Şirket’in sorumlu olmadığını, Şirket’in uzmanın seçimi konusunda ve Hizmetler’in tam ve gereği gibi verilmesi için gerekli özen ve çabayı gösterdiğini ancak Hizmetler’in kalitesine, kusursuz olacağına, Kullanıcı’nın tüm beklentilerini karşılayacağına dair herhangi bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site ve Hizmetler’in kullanımı neticesinde yahut Kullanıcı’nın fiilleri nedeniyle meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızı, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Site ve site üzerinden sunulan Hizmetler ve sair içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirket’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır. Şirket, işbu sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

7.4. Kullanıcı, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

7.5. Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6. Kullanıcı, Şirket’in Site’ye virüs veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

  1. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

  1. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

9.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Site’de beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın Site’deki yahut Hizmetler’in verilmesi sırasındaki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.


9.2.
 Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

  1. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türk Hukuku uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde ilgili Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.